Ankieta dot. wykonania planu na podstawie Prawa telekomunikacyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 2460 z późn.zm.).6. Na obszarze jakich województw świadczą Państwo usługi lub posiadają infrastrukturę? 

7. Czy Państwa przychody z działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były większe niż 10 milionów złotych 

8. Czy prowadzą Państwo działalność telekomunikacyjną: 
a. polegającą wyłącznie na dostarczaniu udogodnień towarzyszących
b. wyłącznie na obszarze mniejszym od granic administracyjnych jednego powiatu, z wyłączeniem miasta na prawach powiatu
c. polegającą wyłącznie na dostarczaniu sieci lub łączy telekomunikacyjnych dzierżawionych od innego przedsiębiorcy
d. polegającą wyłącznie na sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej świadczonej przez innego dostawcę usług
e. polegającą wyłącznie na rozprowadzaniu lub rozpowszechnianiu programów radiofonicznych lub telewizyjnych
f. polegającą wyłącznie na świadczeniu usług dostępu do sieci Internet za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej obsługującej do 1000 zakończeń sieci posiadających własny adres IP
g. wyłącznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.Nie wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.
Proszę o uzupełnienie odpowiedzi do pytań oznaczonych numerami w kolorze czerwonym.
 • Administratorem danych osobowych jest PIN Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorskiej 12a, 02-673 Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy poczty elektronicznej biuro@zgodnosc.pl tel. 22 364 53 30.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia Państwu oferty świadczenia usług doradztwa prawnego zgodnie z Państwa życzeniem.
 • Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Dostęp do podanych danych osobowych będzie mieć personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. zapewniające obsługę administracyjną, usługi IT i wsparcia technicznego,), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia warunków współpracy i przedstawienia oferty. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług, dane będą przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 • Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla przedstawienia Państwu oferty. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości ustalenia warunków przyszłej współpracy.
 • Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.